Menu
X
+
+
+
+
+
+
X

 

Officieel spelreglement ‘MY PERSONAL HAIR EXPERT’ (hierna “het Reglement” genoemd)

De firma L’Oréal Belgilux N.V., Divisie Professionele Producten (hierna “de Organisator” genoemd) met maatschappelijke zetel te Keizer Karellaan 584, 1082 Brussel en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0403.136.453 organiseert een spel genoemd MY PERSONAL HAIR EXPERT (hierna “het Spel” genoemd) ter promotie van haar merk L’Oréal Professionnel Serie Expert.

Artikel 1: Duur

Het Spel begint op 29/09/2017 en eindigt op 29/10/2017 om middernacht.

Artikel 2: Voorwaarden voor deelname

Dit Spel bevat geen aankoopverplichting.

De deelname aan dit Spel houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van dit Reglement en van elke redelijke beslissing van de Organisator.

Het Spel is alleen toegankelijk voor wettelijk volwassen personen vanaf 18 jaar en ouder met juridische capaciteit om op te treden die op het Belgisch of Luxemburgs grondgebied wonen.

Minderjarigen mogen ook deelnemen aan het Spel, op voorwaarde dat zij de voorafgaande schriftelijke toestemming van hun ouders hebben verkregen. Een bewijs van deze machtiging kan, indien nodig, worden vereist door de Organisator.

De volgende personen zijn uitgesloten van deelname:

• Mensen die een directe of indirecte juridische relatie met de Organisator of met één van de bedrijven die aan de organisatie of de verspreiding van het Spel deelnemen, personeelsleden van de Organisator en hun gezinnen;

• Mensen die samen werken in een georganiseerd verband of als onderdeel van een wettelijke of feitelijke vereniging, of op welke andere wijze dan ook, om hun kansen op succes te vergroten.

Zullen ongeldig worden verklaard:

• Deelnamen niet volledig afgerond met de verplichte informatie,

• Deelnamen die een onjuiste of twijfelachtige identiteit vermelden,

• Deelnamen die niet voldoen aan de criteria voor deelname aan dit Reglement.

Elke Deelnemer kan slechts eenmaal aan het spel deelnemen. De inschrijving is op de Facebook account gebaseerd. Indien een Deelnemer via meerdere Facebook accounts ingeschreven is, behoudt de Organisator zich het recht voor om hem te diskwalificeren. Bovendien wordt slechts één deelname per huisgezin aanvaard.

Elke vorm van fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik en/of redelijk vermoeden van fraude kan leiden tot uitsluiting van de deelnemer, zonder dat daarbij een voorafgaande waarschuwing vereist is. Bovendien behoudt de Organisator zich het recht voor om de nodige juridische stappen te ondernemen tegen al wie zich schuldig maakt aan fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik. Georganiseerde of collectieve deelnames aan het Spel worden beschouwd als misbruik of fraude, en kunnen leiden tot uitsluiting van de betreffende deelnemers, waarbij alle andere rechten van de Organisator onveranderd blijven.

Artikel 3: Aanwijzing van winnaars en prijzen

 

Om deel te nemen aan de ‘MY PERSONAL HAIR EXPERT’ wedstrijd dient elke deelnemer naar de Facebookpagina van L’Oréal Professionnel te surfen, de vragen die door de Chatbot gesteld worden te beantwoorden en hun haardiagnose uit te voeren. Op het einde van de diagnose zullen alle deelnemers een online bon ter waarde van €20 euro ontvangen die ze moeten downloaden, afdrukken en aan de kapper afgeven. Deze bon geeft recht op een Powermix behandeling en een Powershot in de L’Oréal Professionnel salons die deelnemen aan de wedstrijd.

 Daarbovenop worden er wekelijks 50 winnaars gekozen en gecontacteerd via facebook om hun hun « Personalised Hair Expert Kit » te ontvangen. Deze bevat 1 Serie Expert shampoo, 1 Serie Expert masker met gepersonaliseerd deksel en een Powermix shot. Het gamma van de producten in de kit wordt zorgvuldig gekozen op basis van de resultaten van de diagnose uitgevoerd op Facebook via de Chatbot.

In het geval van een ex aequo zal het moment van deelname bepalend zijn. Met andere woorden, in het geval wanneer verschillende deelnemers hetzelfde antwoord op de schiftingsvraag hebben gegeven, zal de deelnemer die zijn deelname als eerste bekend heeft gemaakt als winnaar herkend worden.

Prijs: 

1. Een PERSONALISED HAIR EXPERT KIT ter waarde van €55.35. Zoals reeds vermeld, bevat deze kit 1 Serie Expert shampoo, 1 Serie Expert masker met gepersonaliseerd deksel en een Powermix shot. Het gamma van de producten in de kit wordt zorgvuldig gekozen op basis van de resultaten van de haardiagnose.

Deze prijs is persoonlijk en kan niet overgedragen worden aan iemand anders.

De prijs kan in geen geval worden geruild, noch tegen de waarde in geld noch tegen andere goederen. Indien nodig behoudt de Organisator zich het recht voor om de prijs met producten van gelijke waarde te wisselen.

De winnaar zal persoonlijk op de hoogte gesteld worden via Facebook binnen een maximale termijn van 4 dagen na het einde van de wedstrijd. In het geval één van de winnaars niet reageert op de contactpogingen van de Organisator, behoudt de Organisator zich het recht voor deze winnaar uit te sluiten en een andere winnaar aan te duiden.

Er kan niet gecommuniceerd worden over het verloop van het Spel, het bepalen van de winnaars, noch over de toekenning van de prijs. De selectie van de winnaars door de Organisator is onbetwistbaar. Alle mogelijke problemen bij de uitlegging of toepassing van dit Reglement worden onafhankelijk door de Organisator beslist.

 

 

Artikel 4: Verklaringen en creatieve werkstukken

Het is mogelijk dat de deelnemers gevraagd worden een vragenlijst in te vullen om de Organisator op deze manier hun mening te geven over het Spel en/of de toegekende prijs. In dat geval geeft de deelnemer de Organisator toestemming zijn verklaring kosteloos te reproduceren, weer te geven, te veranderen, aan te passen (ook door vertaling), te verzenden en te verspreiden. Deze toestemming geldt voor één jaar vanaf uw verklaring, voor de hele wereld en voor ieder medium (audiovisueel, pers, internet, enz.).

Bovendien, indien de deelnemer creatieve werkstukken heeft ontwikkeld als onderdeel van het Spel, geeft hij de Organisator toestemming deze werkstukken kosteloos te reproduceren, weer te geven, te veranderen, aan te passen, te verzenden en te verspreiden. Deze toestemming geldt voor één jaar vanaf de zending van de werkstukken, voor de hele wereld en voor ieder medium (audiovisueel, pers, internet, enz.). Elke Deelnemer garandeert dat het ingezonden werkstuk op generlei wijze inbreuk maakt op enig recht van derden, waaronder begrepen aan derden toebehorende intellectuele eigendomsrechten. Deelnemers zullen de Organisator terzake zowel in als buiten rechte vrijwaren en volledig schadeloos stellen.

Artikel 5: Persoonlijke informatie

In overeenstemming met de wetgeving dd. 8/12/92 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens zullen de persoonlijke gegevens van elke deelnemer door de Organisator worden verzameld en verwerkt in een databank, dit voor het goede verloop van het Spel. Deze gegevens worden gebruikt om contact op te nemen met de deelnemers aan het Spel. Enkel wanneer de deelnemer zijn uitdrukkelijke toestemming hiertoe heeft gegeven, kan de Organisator de persoonlijke gegevens tevens gebruiken voor eventuele marketing doeleinden. Adressen zullen niet aan derden voor commerciële doeleinden worden doorgegeven.

Elke deelnemer heeft het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die op hem betrekking hebben en om deze te wijzigen of te laten verwijderen. Personen die het recht uitoefenen hun gegevens te laten verwijderen vóór het einde van het Spel worden verondersteld af te zien van deelname.

Artikel 6: Veranderingen in het Reglement

De Organisator behoudt zich het recht voor om het Spel te wijzigen, uit te breiden of te annuleren als gevolg van een gebeurtenis buiten zijn controle. Daarnaast behoudt de Organisator zich het recht voor om de keuze van de prijzen, een clausule van dit Reglement of zijn werkwijze te wijzigen indien onvoorziene en/of omstandigheden buiten zijn macht dit zouden rechtvaardigen.

Artikel 7: Aansprakelijk

De Organisator zal geen aansprakelijkheid aanvaarden als door overmacht of onvoorziene gebeurtenissen (waaronder, maar niet alleen, technische problemen, verlies of vertraging door de postbezorging, enz.) de organisatie en administratie van het Spel worden ontwricht.

 

Artikel 8: Algemene bepalingen

Deelname aan dit Spel is onderworpen aan onvoorwaardelijke aanvaarding van dit Reglement in zijn geheel. In geval van betwisting, is de Belgische wet van toepassing en enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

Artikel 9: Vragen?

Als u vragen of klachten heeft, kunt u contact opnemen met de Organisator:

• Per email: [email protected]

• Per post: Marketing L’Oréal Professionnel, Keizer Karellaan 584, B-1082 Brussel