Menu Zoeken Vind een salon

Wedstrijdreglement « #selfielorealpro »

De firma L’Oréal Belgilux N.V., Professionele Producten Divisie (hierna “de Organisator” genoemd) met maatschappelijke zetel te Keizer Karellaan 584, 1082 Brussel en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0403.136.453 organiseert een promotionele actie (hierna “de Promotionele Actie” genoemd) ter promotie van haar merk L’Oréal Professionnel. De Promotionele Actie wordt ook “#selfielorealpro” genoemd. De voorwaarden voor deelname aan de Promotionele Actie worden hieronder gedefinieerd in dit reglement (hierna “het Reglement” genoemd).

Artikel 1: Definities

Binnen dit Reglement hebben onderstaande termen de volgende betekenissen:

• “Organisator” of "wij": L’Oréal Belgilux N.V.

• "Deelnemer" of "jij": de persoon die aan de voorwaarden van Artikel 3 voldoet en aan de Promotionele Actie deelneemt.

• "Site": website toegankelijk op het volgende internetadres:

o Facebook: https://www.facebook.com/lorealprofessionnel.be/?fref=ts

o Instagram: https://www.instagram.com/lorealpro_belgium/

De naam van het instagram account is: @lorealpro_belgium.

De website van L’Oréal Professionnel Belgilux is: http://www.lorealprofessionnel.be/

Artikel 2: Duur

De Promotionele Actie loopt van 07/02/2017 tot en met 16/04/2017 tot middernacht Belgische tijd. Wij behouden ons het recht de Promotionele Actie uit te stellen of te annuleren indien de omstandigheden dat vereisen. In een dergelijk geval zullen wij je zo snel mogelijk informeren via de website.

Artikel 3: Voorwaarden voor deelname

De deelname aan de Promotionele Actie houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van dit Reglement en van elke redelijke beslissing van de Organisator.

Deelname aan de Promotionele Actie is alleen mogelijk via de Facebook pagina van L’Oréal Professionnel Belgilux en op de Instagram account @lorealpro_belgium.

De Promotionele Actie is alleen toegankelijk voor wettelijk volwassen personen vanaf 18 jaar en ouder met juridische capaciteit om op te treden die op het Belgisch of Luxemburgs grondgebied wonen.

Minderjarigen mogen ook deelnemen aan de Promotionele Actie, op voorwaarde dat zij de voorafgaande schriftelijke toestemming van hun ouders hebben verkregen en voor zo ver zij een Facebook- of Instagram account mogen gebruiken. Een bewijs van deze machtiging kan, indien nodig, worden vereist door de Organisator.

Elke deelnemer kan slechts één keer aan de promotionele actie deelnemen. De registratie is gebaseerd op het posten van de foto samen met de gevraagde hashtag op Facebook en/of Instagram. Als een deelnemer probeert om zich meer dan tweemaal te registreren, behoudt de organisator zich het recht om hem te diskwalificeren. Bovendien worden twee deelnames per huisgezin aanvaard, één per platform.

De volgende personen zijn uitgesloten van deelname:

• mensen die een directe of indirecte juridische relatie met de Organisator of met een van de bedrijven die aan de organisatie of de verspreiding van de Promotionele Actie deelnemen, personeelsleden van de Organisator en hun gezinnen;

• mensen die samen werken in een georganiseerd verband of als onderdeel van een wettelijke of feitelijke vereniging, of op welke andere wijze dan ook, om hun kansen op succes te vergroten.

Zullen ongeldig worden verklaard:

• Meerdere deelnamen,

• Deelnamen die een onjuiste of twijfelachtige identiteit vermelden,

• Deelnamen die niet voldoen aan de criteria voor deelname aan dit Reglement.

Door deel te nemen aan deze Promotionele Actie weet en aanvaard je dat wij jou e-mails sturen die betrekking hebben op de Promotionele Actie,

• om je mede te delen of je de prijs hebt gewonnen en

• om je eventueel te vragen hoe jij deze Promotionele Actie hebt ervaren.

Elke vorm van fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik en/of redelijk vermoeden van fraude kan leiden tot uitsluiting van de Deelnemer, zonder dat daarbij een voorafgaande waarschuwing vereist is. Bovendien behoudt de Organisator zich het recht voor om de nodige juridische stappen te ondernemen tegen al wie zich schuldig maakt aan fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik. Georganiseerde of collectieve deelnames aan de Promotionele Actie worden beschouwd als misbruik of fraude, en kunnen leiden tot uitsluiting van de betreffende Deelnemers, waarbij alle andere rechten van de Organisator onveranderd blijven.

Artikel 4: Aanwijzing van winnaars en prijzen

De deelnemers posten een foto van hun look, door hun kapper gecreëerd, op Facebook of Instagram.

Voorwaarden voor beschikbaarheid:

1) De deelnemers genieten een verzorging (knipbeurt en/of kapbeurt) bij een partner kapper van L’Oréal Professionnel.

2) De foto moet genomen worden in het kapsalon en de hashtag #selfielorealpro, dat tevens meegedeeld wordt op de showcards die in de deelnemende salons wordt uitgedeeld, moet op de foto verschijnen zodat de foto geldig zou zijn om aan de wedstrijd deel te nemen.

3)

a)Voor Facebook: de deelnemer tagt/vernoemt L’Oréal Professionnel Belgilux en de naam van de kapper en/of het L’Oréal Professionnel salon. Hierbij voegt hij de hashtag #selfielorealpro.

b) Voor instagram: de deelnemer tagt/vernoemt L’Oréal Professionnel Belgilux en de naam van de kapper en het salon. Hierbij voegt hij de hashtag #selfielorealpro.

4) Een interne jury van L’Oréal verkiest de ‘beste’ selfie. De evaluatie hiervan wordt bepaald door de originaliteit en de kwaliteit van de foto, samen met de gevraagde elementen die aanwezig moeten zijn op de foto. De Deelnemer moet zijn/haar droom city trip naar voren brengen via de look die gecreëerd wordt door een L’Oréal Professionnel kapper. De winnaar zal bekend gemaakt worden op 14/04/2017 via Facebook en/of Instagram.

1 foto wordt geselecteerd, ook al werd dit via Facebook en/of Instagram geplaatst. De winnaar krijgt een aankoop bon voor een city trip ter waarde van €650, deze bon zal ook uitgedeeld worden aan de L’Oréal Professionnel kapper van de winnaar. Er wordt één winnaar geselecteerd en 2 aankoop bonnen zullen uitgedeeld worden.

5) De winnaar zal net als zijn kapper aan aankoop bon ter waarde van €650 ontvangen voor een city trip naar hun keuze, deze bon zal 1 jaar geldig zijn via het bedrijf Connections België. De bonnen worden via L’Oréal aangekocht op naam van de winnaar en zijn/haar kapper en zullen ten laatste voor 22/05/2017 naar hen verzonden worden.

Opmerking: deze Wedstrijd is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of beheerd door of verbonden met Facebook. Door deel te nemen aanvaard je dat dat je informatie levert aan L’Oréal Belgilux SA, en niet aan Facebook, zodat de Organisator je kan contacteren binnen het kader van de Wedstrijd. Facebook kan niet aansprakelijk worden gehouden in het geval van problemen bij de Promotionele Actie. Bovendien verbindt de Deelnemer zich geen actie te ondernemen tegen Facebook die noch de sponsor, noch de beheerder ervan is. Het is verboden om enig element van de intellectuele eigendom van Facebook (logo's, handelsmerken, geschriften, enz.) te gebruiken. Elke prijs is persoonlijk en kan niet aan een andere persoon worden overgedragen.

De prijs kan in geen geval worden geruild, noch tegen de waarde in geld noch tegen andere goederen. Indien nodig behoudt de Organisator zich het recht voor om de prijs met producten van gelijke waarde te wisselen.

De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gehouden via Instagram en/of Facebook binnen een maximale termijn van 30 dagen na het einde van de Promotionele Actie. In het geval één van de winnaars niet reageert op de contactpogingen van de Organisator, behoudt de Organisator zich het recht voor deze winnaar uit te sluiten en een andere winnaar aan te duiden.

Er kan niet gecommuniceerd worden over het verloop van de Promotionele Actie, het bepalen van de winnaars, noch over de toekenning van de prijs. De selectie van de winnaars door de Organisator is onbetwistbaar. Alle mogelijke problemen bij de uitlegging of toepassing van dit Reglement worden onafhankelijk door de Organisator beslist.

Artikel 5: Gedragsregels inzendingen

Deelnemers mogen de Promotionele Actie niet gebruiken om:

• politieke of religieuze ideeën te uiten;

• te treiteren, schelden, discrimineren of seksuele toespelingen te maken.

• wormen, virussen of andere schadelijk software op de site te plaatsen.

Inzendingen mogen niet strijdig zijn met de wet, regelgeving of goede zeden of aanzetten tot handelingen die in strijd zijn met de wet, regelgeving of goede zeden en mogen L’Oréal Belgilux N.V., met deze gelieerde ondernemingen en/of haar merken op geen enkele wijze schaden.

Deelnemers mogen niets inzenden waarmee inbreuk wordt gemaakt op de (intellectuele eigendom) rechten van derden. Deelnemers worden niet betaald voor hun inzendingen en/of deelname. Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan en/of een vergoeding krijgen voor deelname aan de Promotionele Actie.

L’Oréal Belgilux N.V. behoudt zich het recht voor de in haar ogen ongeldige inzendingen direct van deelname te allen tijde uit te sluiten en/of van de site te (laten) verwijderen.

Artikel 6: Verklaringen en creatieve werkstukken

Het is mogelijk dat je gevraagd wordt een vragenlijst in te vullen om ons zo je mening te geven over de Promotionele Actie en/of de toegekende prijs. In dat geval geef je ons toestemming je verklaring kosteloos te reproduceren, weer te geven, te veranderen, aan te passen (ook door vertaling), te verzenden en te verspreiden. Deze toestemming geldt voor één jaar vanaf de plaatsing van je verklaring op de Site, voor de hele wereld en voor ieder medium (audiovisueel, pers, internet, enz.).

Bovendien, indien je creatieve werkstukken hebt ontwikkeld als onderdeel van de Promotionele Actie, geef je ons toestemming deze werkstukken kosteloos te reproduceren, weer te geven, te veranderen, aan te passen, te verzenden en te verspreiden. Deze toestemming geldt voor één jaar vanaf de plaatsing van de werkstukken op de Site, voor de hele wereld en voor ieder medium (audiovisueel, pers, internet, enz.). Elke Deelnemer garandeert dat het ingezonden werkstuk op generlei wijze inbreuk maakt op enig recht van derden, waaronder begrepen aan derden toebehorende intellectuele eigendomsrechten. Deelnemers zullen Organisator terzake zowel in als buiten rechte vrijwaren en volledig schadeloos stellen.

Artikel 7: Persoonlijke informatie

In overeenstemming met de wetgeving dd. 8/12/92 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens zullen de persoonlijke gegevens van elke Deelnemer door de Organisator worden verzameld en verwerkt in een databank, dit voor het goede verloop van de Promotionele Actie. Deze gegevens worden gebruikt om contact op te nemen met de Deelnemers aan de Promotionele Actie. Enkel wanneer de Deelnemer zijn uitdrukkelijke toestemming hiertoe heeft gegeven, kan de Organisator de persoonlijke gegevens tevens gebruiken voor eventuele marketing doeleinden. Adressen zullen niet aan derden voor commerciële doeleinden worden doorgegeven.

Elke Deelnemer heeft het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die op hem betrekking hebben en om deze te wijzigen of te laten verwijderen. Personen die het recht uitoefenen hun gegevens te laten verwijderen vóór het einde van de Promotionele Actie worden verondersteld af te zien van deelname.

Tenslotte, mocht je één van de winnaars zijn, dan heb je ons al toestemming gegeven kosteloos je achternaam, voornaam en eventueel je foto op de Site te plaatsen voor een periode van een jaar.

Artikel 8: Veranderingen in het Reglement

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Promotionele Actie te wijzigen, uit te breiden of te annuleren als gevolg van een gebeurtenis buiten zijn controle en/of om de Site te verbeteren. Daarnaast behoudt de Organisator zich het recht voor om de keuze van de prijzen, een clausule van dit Reglement of zijn werkwijze te wijzigen indien onvoorziene en/of omstandigheden buiten zijn macht dit zou rechtvaardigen. Iedere verandering en/of verbetering zal opgenomen worden in dit Reglement, zal het onderwerp zijn van een aankondiging op de Sites.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het frauduleuze gebruik van de verbindingsrechten op de site of de niet-naleving door de Deelnemer van de regels van Facebook, noch de toekenning van de prijs van een Deelnemer. Ook zal de Organisator geen aansprakelijkheid aanvaarden als door overmacht of onvoorziene gebeurtenissen (waaronder, maar niet alleen, technische problemen, verlies of vertraging door de postbezorging, enz.) de organisatie en administratie van de Promotionele Actie worden ontwricht. Onder deze omstandigheden zullen wij de Deelnemers via de Site op de hoogte stellen.

Artikel 10: Algemene bepalingen

Deelname aan deze Promotionele Actie is onderworpen aan onvoorwaardelijke aanvaarding van dit Reglement in zijn geheel. In geval van betwisting, is de Belgische wet van toepassing en enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

Als u vragen of klachten heeft, kunt u contact opnemen met de Organisator:

• L’Oréal Professionnel Belgilux, 584 avenue Charles Quint - 1082 Berchem Sainte Agathe